15

05.2020

18:05

Kultuuriministeeriumi ja EJLi juhised võistluste ja treeningute korraldamiseks alates 18. maist

Seoses vabariigi valitsuse otsusega lubada alates 18. maist korraldada vabas õhus spordivõistluseid pealtvaatajateta ja 100 osaleja piiranguga, on kultuuriministeerium ja Eesti Jalgpalli Liit (EJL) jaganud juhiseid võistluste ja treeningute korraldamiseks.

Spordivõistluste korraldamine vabas õhus alates 18. maist COVID-19 perioodil

Üldinfo:

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.

Vabariigi Valitsuse 14. mai otsusega lubatakse alates 18. maist 2020 vabas õhus spordivõistluste korraldamine pealtvaatajateta, kui tegevustes osalejaid on maksimaalselt 100.

Lubatud on traditsiooniliste välispordialade võistluste korraldamine. Spordivõistluste korraldamine kontaktsetel spordialadel, mis toimuvad traditsiooniliselt siseruumides ei ole lubatud. Korraldajate, osalejate ning osalejate taustajõudude arv kokku ei tohi ületada 100 isikut.

Spordivõistlustena ei käsitleta virtuaalvõistlusi, kus puudub konkreetne tähistatud võistluskoht, osaleja valib korraldaja poolt määratud ajavahemikus ise osalemiseks sobiva aja ja koha.

Spordialaliidul on kohustus koostada spordivõistluste korraldajatele spordivõistluste korraldamise juhend, mis võtab arvesse käesoleva juhendi põhimõtteid, Terviseameti soovitusi ja vastava ala eripärasid. Juhend tulev avalikustada spordialaliidu kodulehel.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

Kultuuriministeeriumi minimaalsed nõuded spordivõistluste korraldamiseks vabas õhus

Spordiorganisatsioonid võivad alustada spordivõistluste korraldamisega juhul kui:

1. Spordialaliidu koostatud spordivõistluste korraldamise juhendit täidetakse.

2. Võistluspaika lubatakse (vajaduse korral koostöös turvateenuse pakkujaga) ainult võistluse korraldajad, osalejad ja osalejate taustajõud. Korraldajate, osalejate ning osalejate taustajõudude arv kokku ei tohi ületada 100 isikut võistluse kohta.

3. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, siis tagatakse vähemalt 60-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.

4. Võistlustegevuse eel ja järel järgitakse 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).

5. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

6. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

7. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, seda tingimusel, et inimesed saavad hoida teineteisega 2 meetrist vahet. Kasutuses olevad kapid ja dušid peavad olema teineteisest vähemalt 2 meetri kaugusel. Osalejad kasutavad isiklikke hügieenitarbeid. Riietus- ja pesuruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik.

8. Võimaluse korral kasutada isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.

9. Võistlustel osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.

10. Võistluse eel ja järel toitlustatakse võistlejaid vajaduse korral vabas õhus, järgides Terviseameti soovitusi

11. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.

12. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.

13. Korraldajaid ja võistlejaid informeeritakse üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest ja seda kontrollitakse rangelt.

14. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.

Võistluse korraldamise ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse korraldaja. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed:

• Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.

• Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.

• Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

Spordialaliit võib kehtestada eelnimetatud nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.

EJLi soovitused jalgpallitreeningute korraldamiseks õues alates 18. maist

Olukorras, kus on võimalik jälle treenida ja võistlustega jätkata/alustada, soovime rõhutada mitut olulist punkti:

• Kuigi treenimine ja mängimine on tavamoel lubatud, tuleb endiselt võimalusel vältida tarbetuid kontakte nii treeningul kui ka enne ja parast mängu. Näiteks treeningute läbiviimisel pole mõistlik koguda mängijaid harjutuste jaoks väikesele maa-alale ja suurtesse gruppidesse või ühelgi muul moel ebavajalikult suurendada kontaktide hulka.

• Tuleb mõista, et treenimine ja võistluste korraldamine ei anna jalgpalluritele eriõiguseid väljaspool väljakut, kus tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ja kõiki muid ettevaatusabinõusid.

• Seoses otsusega lubada treenimine ja mängimine, lasub meil kõigil suur vastutus — vastutustundlik käitumine ja reeglite järgimine tagab selle, et viirus ei leviks jalgpalliringkonnas.

• Peame suhtuma reeglite järgimisse täie tõsidusega, sest iga rikkumine võib põhjustada ahelreaktsiooni, mis seab ohtu nii treeningute kui ka võistluste toimumise.

• Palun pöörake erilist tähelepanu varustuse ja pindade desinfitseerimisele, mille kohta saab täpsemat infot meie soovitustest.

Üldinfo:

• Vastavalt vabariigi valitsuse 14. mai otsusele lubatakse alates 18. maist vabas õhus treeningute korraldamine pealtvaatajateta, kui tegevuses osalejaid on maksimaalselt 100.

• Iga jalgpalliväljaku kasutamiseks peab olema määratud vastutav isik, kes koordineerib tegevusi antud staadionil ja kelle kontaktandmed on avalikud.

• Treeningtegevuse eest vastutaval isikul on kohustus informeerida kõiki treeningutel osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.

• Staadionile juurdepääs on lubatud ainult treeningtegevusega seotud isikutele.

• Kogu tegevuse vältel peab olema desinfitseerimisvahendite kättesaadavus tagatud kõikidele osalejatele. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.

• Treeningtegevusega seotud isikute arv ühel staadionil tohib olla samaaegselt maksimaalselt 100 inimest.

• Treeningute eel ja järel järgitakse jätkuvalt 2+2 reeglit.

Enne treeningule saabumist:

• Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.

• Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne).

• Vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.

• Soovituslik on saabuda treeningule treeningvarustuses.

• Soovituslik on siseruumide kasutust vältida. Juhul kui soovitakse riietusruume kasutada, tuleb järgida järgmisi nõudeid:

- riietus- ja pesuruumi lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest;

- inimesed hoiavad kahemeetrist vahet;

- kasutuses olevad kapid ja dušid peavad olema teineteisest kahe meetri kaugusel;

- kasutatakse isiklikke hügieenivahendeid;

- ruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik.

• Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

Treening:

• Lõppeva ja algava treeningu vahel peab olema vähemalt 15 minutit selleks, et jääks piisavalt aega eelmisel grupil väljakult lahkumiseks, inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.

• Soovituslik on staadionile saabumisel ja lahkumisel kasutada erinevaid sissepääse.

• Osalejad on kohustatud järgima 2+2 reeglit staadionile pääsemist oodates ja staadionilt lahkudes.

- Antud reegli täitmise tagamine on jätkuvalt vastutava isiku kohustus.

• Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

• Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel on soovituslik territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.

• Jalgpall on juhusliku kontaktiga spordiala, seega jalgpalli rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevalt on alates 18.05.2020 lubatud jalgpallitreeningud tavapärases vormis.

• Soovituslik on jätkuvalt vältida gruppidesse kogunemisi treeningu käigus (harjutused, koosolekud, joogipausid, venitusharjutused).

• Soovituslik on kasutada isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.

• Treeningul osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.

• Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on jätkuvalt kohustuslik.

Küsimused:

• Treeningute läbiviija määrab osalejatele ja lastevanematele kontaktisiku, kelle poole on võimalik küsimuste poole pöörduda.

Kõikides siinses dokumendis käsitlemata jäänud punktides tuleb juhinduda „Spordivõistluste korraldamine vabas õhus alates 18. maist COVID-19 perioodil”.

Peatoetaja

 • LHV

Suurtoetajad

 • Nike
 • A.Le Coq
 • Coolbet
 • Rimi

Toetajad

 • ABC Motors
 • Ramirent
 • FIFAA
 • Taisto
 • MyFitness
 • Krausberg
 • Spordihooldus

Lennupartner

 • Nordica

Meediapartnerid

 • ERR
 • Õhtuleht
 • Soccernet
 • JALKA

Partnerid

 • UEFA
 • FIFA
 • Kultuuriministeerium
 • EOK
 • Tallinn

Sotsiaalpartnerid

 • SPIN
 • SOS Lasteküla