EOK KUTSETUNNISTUS

Eesti Jalgpalli Liidu poolt väljastatavaid kvalifikatsioone (EJL D, EJL C, UEFA B, UEFA A, UEFA Pro) ja Eesti Olümpiakomitee poolt väljastatavaid kutseid tuleb vaadelda eraldi kuna nõuded kummagi omistamiseks on mõnevõrra erinevad ja neid omistatakse erinevate organisatsioonide poolt.

Protsessi lihtsustamiseks treenerite jaoks oleme jõudnud kokkuleppele, mille kohaselt EOK tunnustab meie koolitusi ja on need võrdsustanud nende tasemetega kuna koolitustundide maht ning läbitavad teemad annavad selleks alust.

Kõige selle juures on ka kaks erinevat organit: EOK kutsekomisjon ja EJL kutsekomisjon, millest EJL kutsekomisjon on meiepoolne organ, kes otsuseid vastu võtab (komisjoni koosseis on leitav www.spordiregister.ee).

 I - kuupäevad

EJL kutsekomisjon koguneb viiel korral aastas ning dokumentide esitamise tähtajad on:

 • 10. jaanuar
 • 10. märts
 • 10. juuni
 • 10. september
 • 10. oktoober

Pärast dokumentide esitamise tähtaja möödumist toimub kümne päeva jooksul EJL kutsekomisjon, mille tulemusel otsustatakse, kas kutse omistatakse või mitte.

II - taotlemine

 1. Taotluste esitamine käib EOK keskkonnas: www.spordiregister.ee/admin kuhu tuleb treeneril ID-kaardi, mobiil-ID vms moel isikutuvastust kasutades sisse logida, taotlus täita ning kinnitada. Taotluseid saab esitada igal ajal, aga menetletakse neid eelpooltoodud kuupäevadel.
 2. Taotluse esitamise käigus küsitakse treenerilt isikuandmeid, haridustaset, läbitud koolitusi jne. Antud väljad peavad olema täidetud, muidu taotlust esitada ei saa.
 3. Hariduse nõuded tulenevad EOK kutse andmise korrast ning sätestavad, et EKR-3 taset on võimalik taotleda põhihariduse olemasolu korral, kõikide ülejäänud tasemete puhul on miinimumnõudeks keskharidus. Hariduse tõendamiseks on kaks viisi – koopia/pilt lõputunnistusest või www.eesti.ee keskkonnast tehtud väljavõte haridustee kohta.
 4. Isikut tõendava dokumendi koopia osas piisab dokumendi pildist, oluline on dokumendi pildiga pool.
 5. Koolituste lehele kannab infot EJL koolitusosakond vastavalt meie andmebaasile, ehk kõik EJL poolt korraldatavad või meiega kooskõlastatud koolitused kanname sisse meie ning need peaksid olema taotlejale seal ka nähtavad (kui taotleja näeb, et tal on kõik koolitused kajastatud, siis täiendavalt tunnistusi üles laadima ei pea). Tundide arvu kontrollimiseks on võimalik logida sisse EJL keskkonda eris.jalgpall.ee, kus treeneri andmete lehel on kõik täiendkoolitused nimeliselt välja toodud. Klubijuhid näevad kõikide enda klubi treenerite täiendkoolituse tunde ERIS-es kokkuvõtva tabelina. Erandina tuleb EOK kutsetunnistuse taotlejatel lisada taotlusele esmaabi koolituse läbimist kinnitav tõend. Aastast 2019 EJL koolitusosakonnale esmaabikoolituse läbimist tõendada ei ole vaja, sest 60h täiendkoolituse tundide hulka seda enam ei arvestata ja aruandlus käib läbi EOK kodulehe.
 6. Arve - kui keskkond küsib arve tasuja andmeid, siis reaalsuses tuleb arve kutse omistamise kohta EJL poolt pärast EJL kutsekomisjoni koosolekut, ehk siis kui kõik toimingud on tehtud ning kutse on omistatud. Seetõttu võib taotluse käigus selle välja tühjaks jätta (va EKR-7 kutse taotlejad, kellele esitab arve EOK). Pärast taotluse esitamist peaksite edastama arve tasuja andmed EJL koolitusosakonnale: koolitus(at)jalgpall.ee, kui te ei esita andmeid, siis edastatakse arve teile personaalselt.

 III – menetlus

Pärast taotluse esitamist teeb esmase kontrolli EOK töötaja ning saadab teile selle kohta ka vastuse, vastuse variante on kolm:

 1. „Teie kutsetaotlus on läbi vaadatud ning esmase kontrolli läbinud“ – see tähendab, et kõik on korrektne ning tuleb oodata EJL kutsekomisjoni toimumist.
 2. „Teie kutsetaotlus on läbi vaadatud, aga hetkel ei ole tee alaliidus kutse andmist välja kuulutatud“ – see tähendab, et olete taotluse esitanud nö vahepealses faasis, meie avame kutse andmise reeglina kuu enne dokumentide esitamise tähtaega. Otseselt midagi tegema ei pea, kui kutse andmine avatakse, siis arvatakse teie poolt esitatud taotlus sinna hulka ning see läheb EJL kutsekomisjoni.
 3. „Teie kutsetaotlus on tagasi lükatud (lisatud põhjus, miks)“ – sellisel juhul on vaja kas puudused kõrvaldada või pöörduda EJL koolitusosakonna poole leidmaks võimalikku lahendust.

NB! Puuduste kõrvaldamise järgselt on vaja taotlus uuesti esitada!

Pärast dokumentide esitamise tähtaja möödumist koguneb kümne päeva jooksul EJL kutsekomisjon ning toimub kutsete omistamise protsess. Täiendavat infot selle kohta teile ei edastata, kui komisjon on kogunenud, siis saadetakse teie poolt esitatud arve tasujale arve. Kui arvet ei ole tulnud ja täpselt ei tea, mis seisus taotlus on, siis on võimalik seda kontrollida www.spordiregister.ee keskkonnas.

 IV – kutse on omistatud

Kui kõik toimingud on tehtud, siis on võimalik www.spordiregister.ee keskkonnas näha enda kehtivaid kutseid ning ühtlasi on EJL sekretäri käest võimalik saada kätte tunnistus füüsilisel kujul.

 V – täiendkoolituse tunnid

EOK kutsetunnistus kehtib neli aastat ning kui on soov/vajadus seda pikendada, siis esimene nõue on vajalike täiendkoolituse tundide olemasolu. Täiendkoolituste nõue tuleneb EOK kutse andmise korrast ning aastal 2019 on kutse omistamiseks vajalik täiendkoolituse tundide hulk 60 akadeemilist tundi erialast koolitust + 16 akadeemilist tundi esmaabikoolitust nelja aasta jooksul (või 6 akdeemilist tundi esmaabi, kui on läbitud põhikursus).

Ehk siis võrreldes eelmise aastaga ei arvestata alates aastast 2019 enam esmaabikoolituse läbimist täiendkoolituse tundide hulka.

Erialane koolitus on eelkõige jalgpalliline, küll aga on võimalik ka muid otseselt spordiga seotud täiendkoolitusi kasutada kutse pikendamiseks, aga antud koolitused vaadatakse eraldi üle nii EOK ju EJL poolt. Kui ei ole kindel, kas koolitus millele on plaan minna ka täiendkoolitusena arvesse läheb, võtke ühendust EJL koolitusosakonnaga: koolitus(at)jalgpall.ee

NB! Eriti puudutab see välismaiseid või välislektorite poolt läbi viidavaid koolitusi - selliseid koolitusi arvestab EJL koolitusosakond ainult eelnevalt kokku lepitud tingimustel.

Täiendkoolituste osas leiate EJL poolt pakutava valiku koolitus.jalgpall.ee keskkonnast. Erandkorras on võimalik täiendkoolituse tunde omandada ka mõne toimuva tasemekoolituse juures, aga see on vaja EJL koolitusosakonnaga eelnevalt kokku leppida.

UEFA A ja UEFA Pro kvalifikatsiooniga treeneritel on sellele lisaks võimalik omandada täiendkoolituse tunde ka enda klubis ise koolitusi läbi viies, küll aga on koolituse aeg, koht, teemad ja tundide arv vaja eelnevalt EJL koolitusosakonnaga kooskõlastada.

Täiendkoolituse tundidena ei lähe arvesse kutse taotlemise ajal teie poolt läbitava kvalifikatsioonikoolituse tunnid. Ehk siis kui kutse taotlemise hetkel olete nt UEFA A kursusega poole peale jõudnud, siis neid tunde täiendkoolitusena arvesse võtta ei saa enne, kui koolitus on täies mahus läbitud ning eksamid sooritatud.

Stažeerimine ja vaatlusanalüüs ei ole aastal 2019 EJL koolitusosakonna poolt aktsepteeritav täiendkoolituse vorm – alternatiivina pakume me piisavas mahus tasuta täiendkoolitusi.

 VI – meeldetuletused

EJL poolt kutsete aegumise kohta meeldetuletust ei tule, EOK kutsete alusel riiklikku tööjõukulude toetust saavad treenerid peavad olema kursis kutse pikendamise nõuetega ning hoidma enda kutse kehtivusel ise silma peal ning täiendama ennast iga-aastaselt vajalikus mahus.

 VII – EJL ja EOK vaheline lepe

Väljavõte:

1) EJL D koolituse  (mille üheks osaks loetakse Lastejalgpalli koolitus – 9 tundi) läbinule ja sellekohased eksamid sooritanule:

1.1. antakse EKR süsteemis kutse Abitreener, tase 3 kui taotleja on EJL eksamil saavutanud tulemuseks vähemalt 60% sõltumata skaalast;

2) EJL C koolituse läbinule ja sellekohased eksamid sooritanule:

 

2.1. antakse EKR süsteemis kutse Nooremtreener, tase 4 kui taotleja on EJL eksamil saavutanud tulemuseks vähemalt 60% sõltumata skaalast. Kutse Nooremtreener, tase 4 antakse, kui treeneril on olnud vähemalt 1 aasta Abitreeneri (kutse 3) tase;

2.2. antakse EKR süsteemis kutse Treener, tase 5 kui taotlejal on kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgem haridus, EJL eksamil on saavutanud tulemuseks vähemalt 60% sõltumata skaalast ja töökogemus vastab Kutse andmise korras Treener, tase 5 osas sätestatule (vähemalt 1 aasta);

3) UEFA B koolituse läbinule ja sellekohased eksamid sooritanule:

3.1. antakse EKR süsteemis kutse Treener, tase 5 kui taotleja on EJL eksamil saavutanud tulemuseks vähemalt 60% sõltumata skaalast ja töökogemus vastab Kutse andmise korras Treener, tase 5 osas sätestatule. Kutse Treener, tase 5 antakse, kui treeneril on olnud vähemalt 3 aastat kokku Abitreeneri, kutse 3 ja Nooremtreeneri, kutse 4 tase.

3.2. antakse EKR süsteemis kutse Vanemtreener, tase 6 kui taotlejal on kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgem haridus, ta on EJL eksamil saavutanud tulemuseks vähemalt 60% sõltumata skaalast ja töökogemus vastab Kutse andmise korras Vanemtreener, tase 6 osas sätestatule (vähemalt 3 aastat);

4) UEFA A koolituse läbinule ja sellekohased eksamid sooritanule:

4.1. antakse EKR süsteemis kutse Vanemtreener, tase 6 kui taotlejal on eelnevalt Treener, tase 5 kutse, taotleja on EJL eksamil saavutanud tulemuseks vähemalt 60% sõltumata skaalast ja töökogemus vastab Kutse andmise korras Vanemtreener, tase 6 osas sätestatule. Kutse Treener, tase 6 antakse, kui treeneril on olnud vähemalt 10 aastat kokku Abitreeneri, kutse 3, Nooremtreeneri, kutse 4 ja Treeneri, kutse 5 tase.

5) UEFA Pro koolituse läbinule ja sellekohased eksamid sooritanule:

5.1. antakse EKR süsteemis kutse Meistertreener, tase 7 kui taotlejal on eelnevalt Vanemtreener, tase 6 kutse, taotleja on EJL eksamil saavutanud tulemuseks vähemalt 60% sõltumata skaalast ja töökogemus vastab Kutse andmise korras Meistertreener, tase 7 osas sätestatule (vähemalt 10 aastat/magistri kraadi puhul vähemalt 5 aastat).

Treenerikutse – Meistertreener, tase 7 omistab EOK treenerite kutsekomisjon.

6) UEFA Pro koolituse läbinule ja sellekohased eksamid sooritanule ning selle põhjal Meistertreener, tase 7 omavale treenerile võib taotleda Eliittreener, tase 8 kutset Kutse andmise korras sätestatud tingimuste alusel.

Treenerikutse – Eliitreener, tase 8 omistab EOK treenerite kutsekomisjon.

 

Kultuuri Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutseomistamise tasud:

Abitreener EKR 3 (varasem I tase) - 40 eur

Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) - 47 eur

Treener EKR 5 (varasem III tase) - 56 eur

Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) - 72 eur

Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) - 80 eur

Eliittreener EKR 8 - 75 eur

Peatoetaja

 • LHV

Suurtoetajad

 • Nike
 • A.Le Coq
 • Coolbet
 • Rimi

Toetajad

 • ABC Motors
 • Ramirent
 • FIFAA
 • Taisto
 • MyFitness
 • Krausberg
 • Spordihooldus

Lennupartner

 • Nordica

Meediapartnerid

 • ERR
 • Õhtuleht
 • Soccernet
 • JALKA

Partnerid

 • UEFA
 • FIFA
 • Kultuuriministeerium
 • EOK
 • Tallinn

Sotsiaalpartnerid

 • SPIN
 • SOS Lasteküla